ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นควรประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แก้ไขครั้งที่ 1/2562 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562