ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนังานจ้างทั่วไป โดยมีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล (ผู้มีคุณวุฒิ) หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ หรืองานที่ต้องใช้แรงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
1.2.1 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
1.2.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 ตำแหน่ง ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา ได้แก่
1.3.1 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 7 อัตรา
1.3.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

ติดต่อขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30- 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ชั้น 3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044602345 โทรสาร 04461139

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ชั้น 3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล หรือทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice15082562_0001.pdf)ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง10538 kB287