เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  

รับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044602345 ต่อ 102 

วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th