หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ
(สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ 2560

ด้วยวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันเทศบาล"   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
เวลา 07.45 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกคนพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ 
เวลา 08.09 น. พิธีจุดธุปเทียน บูชา ถวายมาลัยดอกไม้ ผูกผ้าเจ็ดสี ศาลพระภูมิด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 08.45 น. พร้อมกันที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาล
เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2561
เวลา 11.00 น. พิธีทำบุญเลี้ยงพระ (เพล) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

e-Service