ด้วยงานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการปรุงปรับความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 12 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุม รองรับการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊คบุ๊ค) หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนผ่านคลื่นสัญญาณไร้สาย 2 รูปแบบคือ คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต และคลื่นความถี่ 5 กิกะเฮิร์ต

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถเชื่อมต่อและใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายได้เป็นปกติ จึงขอให้ดำเนินการเชื่อมต่อด้วยชื่อเครือข่าย BRMU_WIFI_2.4G หรือ BRMU_WIFI_5G อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนของแต่ละท่านที่จะรองรับคลื่นความถี่แต่ละรูปแบบ ทั้งนีตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

หากเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถติดต่อได้ที่ งานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่


แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ