ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ และสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร