ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยนายเติมเขต  กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม 74 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาท้องถิ่นนำมาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  

ได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ
1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสู่การพัฒนาท้องถิ่น
2 การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
3 ทิศทางการปกครองท้องถิ่นกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ