ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานทุกภาค เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น พร้อมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th