แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอทป. (e-LASS)

Gallery_detail
Youtube

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  ถือปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลาการใช้รหัสผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป้นไปตามสิทธิความรับผิดชอบ

จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานคลังและผู้ใช้งานถือปฏิบัติตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

e-Service