Up

รายงานผลการตรวจสอบ

  • รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสตง.
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของสตง
 
 
Powered by Phoca Download