ประมวลภาพโครงการพัฒนาตามนโยบาย รายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 044602345 (ระบบ Call Center)
โทรสาร 044611396

กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน   กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์
นายกเทศมนตรี
901   นายพิริยะ  พลวัน
ปลัดเทศบาล
911
นายยุทธชัย  พงศ์พณิช
รองนายกเทศมนตรี
902   นางนันท์นภัส วชิราภากร
รองปลัดเทศบาล
912
นายเติมเขต  กีรติมาศ
รองนายกเทศมนตรี
903   นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล
รองปลัดเทศบาล
913

นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

904  

กิจการสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

900
905
สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3) 044611396   กองคลัง (ชั้น 1) 044612643
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
เทศกิจ
สารบรรณกลาง (รับส่งหนังสือ)
งานทะเบียนราษฎร
-แจ้งย้าย/ตาย/เกิด
-ถ่ายบัตรประชาชน
-ชำระค่าไฟฟ้า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
101
102

100
104105
 

ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
จดทะเบียนพาณิชย์
แจ้งห้องเช่าว่าง
ขออนุญาตใช้เสียง
งานพัสดุ

 201-206
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2) 044611496   กองช่าง (ชั้น 2) 044611476
ค่าขยะ/เก็บขนกิ่งไม้/ขยะ
จดทะเบียนร้านอาหาร/ ใบอนุญาต
ป้ายโฆษณาชั่วคราว
ค่าทำเนียมหอพัก/เสริมสวย
ตลาดไนท์/ค้าปลีก/ถนนคนเดินเซราะกราว
301-303   ขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน
ขอบ้านเลขที่
ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ
แจ้งถนนชำระ
ยืมเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้
401-404
กองการศึกษา 044614616   กองวิชาการและแผนงาน 044612302
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา
โรงเรียนเทศบาล 1 2 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
501-504   แผนพัฒนา เทศบัญญัติ แผนสี่ปี
ขอข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
นิติการ/กฎหมาย
601-604
กองสวัสดิการสังคม 044613912   กองช่างสุขาภิบาล 044612051
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ส่งเสริมอาชีพ
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
701-702   ระบบระบายน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
801-803
หน่วยตรวจสอบภายใน 044611396 ต่อ 120   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนองปรือ) 044602398
โรงเรียนเทศบาล 1 044611516   โรงรับจำนำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  044611362
โรงเรียนเทศบาล 2 044611536   สถานีขนส่งผู้โดยสาร 044612534
โรงเรียนเทศบาล 3 044614957   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 044611496 ต่อ 302
      นวดแผนไทย 044611496 ต่อ 303

ตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๑.ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตลาด ตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ - ถนน จิระ
หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖ โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖
เลขที่ใบอนุญาต ไม่มี มี เลขที่ใบอนุญาต -
วันที่ออก - วันหมดอายุ - ออกโดย -
ประเภทตลาด ๑ พิกัดทางภูมิศาสตร์ N ๑๔.๙๙๒๙๒ E ๑๐๓.๑๐๘๐๔  ไปที่นี่คลิก 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ดูแล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำแหน่ง -
ที่อยู่ ๙ ถนน รมย์บุรี หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖
โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖

๒.รายละเอียดตลาด
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
ลักษณะตลาด เป็นตลาดที่ประกอบด้วยตลาดที่ต่อเนื่องกันบนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ จำนวน ๓ ตลาด ได้แก่
๑. ตลาดค้าส่ง พื้นที่ ๑,๔๒๑ ตร.ม. จำนวนแผงทั้งหมด ๕๔ แผง
จำนวนผู้ประกอบการค้า ๒๕ ราย ค่าเช่าแผง ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท
๒. ตลาดค้าปลีก พื้นที่ ๔,๒๑๘ ตร.ม.
๓. ตลาดไนท์บาซาร์ พื้นที่ ๓,๕๐๐ ตร.ม.
เวลาเปิดทำการช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.

๓.ความเป็นมา
ตลาดสดค้าส่ง-ค้าปลีกและตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แต่เดิมเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้น
บริเวณถนนพิทักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (หลังเก่า) มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อปและสินค้าอื่นๆ โดยประกาศเป็นจุดผ่อนผัน ให้จำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ประกอบกับบริเวณถนนอิสาณข้างวัดกลางพระอารามหลวง ได้มีประชาชนไปตั้งวางจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ซึ่งการจำหน่ายสินค้าทั้ง ๒ จุด ทำให้เกิดปัญหาการกีดขวางการจราจรของประชาชน บ้านเมืองสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดังนั้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างตลาดแห่งใหม่ บนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ เพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าทั้ง ๒ แห่ง และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งเทศบาลฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนและประสงค์จะขายสินค้าในตลาดแห่งใหม่มาลงทะเบียน เพื่อให้มีตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นตลาดสดน่าซื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๔๖ และเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

ตลาดสด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๑. ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตลาด ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ - ถนน สุนทรเทพ
หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖ โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖
เลขที่ใบอนุญาต -
วันที่ออก - วันหมดอายุ - ออกโดย -
ประเภทตลาด ๑ พิกัดทางภูมิศาสตร์ N ๑๔.๙๙๒๙๒ E ๑๐๓.๑๐๘๐๔  ไปที่นี่คลิก 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ดูแล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำแหน่ง -
ที่อยู่ ๙ ถนน รมย์บุรี หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖
โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖


๒. รายละเอียดตลาด
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และปรับปรุงโครงสร้างใหม่เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ลักษณะโครงสร้าง เหล็ก หลังคาสูงโปร่ง มีระบบท่อระบายน้ำ ลักษณะตลาด เป็นตลาดที่ประกอบด้วยตลาดที่ต่อเนื่องกัน ๓ ตลาด ได้แก่
๑. ตลาดเทศบาล ๑ พื้นที่ ๒,๘๐๐ ตร.ม.
๒. ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดชัยพฤกษ์) พื้นที่ ๔๔๘ ตร.ม.
๓. ตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดเขียงหมูบน) พื้นที่ ๒๓๐ ตร.ม.

๓. ความเป็นมา
ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นตลาดสดแห่งเดียวในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่มีการ
จำหน่ายอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารแห้ง เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ครบวงจร จึงได้รับความนิยม จากประชาชนเป็นจำนวนมาก ตลาดสดเทศบาลประกอบด้วยตลาดที่อยู่ต่อเนื่องกัน ๓ ตลาด คือ ตลาดเทศบาล ๑ ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดชัยพฤกษ์) และตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดเขียงหมูบน)
การจัดตั้งตลาดสดเทศบาลครั้งแรก ไม่มีหลักฐานการจัดตั้งเมื่อใด แต่มีการก่อสร้างโครงอาคารเป็นโครงอาคารไม้ ประมาณ ปี ๒๕๐๕ มีพื้นที่ ๑,๒๙๖ ตร.ม. มีเพิงต่อเติมจากตัวอาคารด้านตะวันตก ตะวันออกและด้านทิศใต้ เมื่อตลาดมีอายุการใช้งานยาวนานจึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับการเจริญเติบโตของเมืองทำให้คับแคบ จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในปี ๒๕๔๒ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาให้สูงโปร่งขึ้น จัดทำท่อระบายน้ำ ทางเดินรื้อ เพิ่งที่ต่อเติมด้านตะวันตก ตะวันออกและด้านทิศใต้ แล้วจัดทำโครงหลังคาเป็นอาคารเดียวกัน จัดทำแท่นเขียงหมู เขียงเนื้อและผักสดใหม่ มีพื้นที่รวม ๒,๘๐๐ ตร.ม.

รางวัลประกวดนวัตกรรมกองทุนดีเด่น “โครงการชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก” อันดับ 1 ประจำปี

2556 ระดับอำเภอ

images/stories/pic_webcontent/callcenter.jpgCall Center เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 0-4460-2345
Fax : 0-4461-1396
โอเปอร์เรเตอร์ กด 0

ส่วนผู้บริหาร 044-611456
 • 901 นายกเทศมนตรี
 • 902 รองนายก ฯ (ฝ่ายการโยธา)
 • 903 รองนายก ฯ (ฝ่ายการศึกษา)
 • 904 -
 • 905 เลขานุการนายก ฯ
 • 906 เลขาหน้าห้องนายก
 • 911 ปลัดเทศบาล
 • 912 รองปลัดเทศบาล
 • 900 ฝ่ายกิจการสภาเทศบาล
 
ห้อง/กอง
ห้อง/กอง
images/M_images/rating_star.png สำนักปลัดเทศบาล 044-611396 images/M_images/rating_star.png กองคลัง 044-612643
 • 111 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • 101 ฝ่ายอำนวยการ
 • 102 ฝ่ายส่งเสริมการบริหาร
 • 103 ฝ่ายปกครอง
 • 104 งานทะเบียนราษฎร
 • 105 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 • 100 สารบรรณกลาง
  (รับ-ส่งหนังสือ ติดต่อ-สอบถาม)
 • 222 ผอ.กองคลัง
 • 201 ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • 202 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 203 ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 204 ฝ่ายพัฒนารายได้
 • 205 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
images/M_images/rating_star.png กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 044-611496 images/M_images/rating_star.png กองช่าง 044-611476
 • 333 ผอ.กองสาธารณสุข
 • 301 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 302 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • 303 ฝ่ายบริการสาธารณสุข (ศูนย์ 1)
 • 304 นวดแผนไทย
 • 444 ผอ.กองช่าง
 • 401 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 402 ธุรการ กองช่าง
 • 403 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • 404 ฝ่ายการโยธา
images/M_images/rating_star.png กองการศึกษา 044-614616 images/M_images/rating_star.png กองวิชาการและแผนงาน 044-612302
 • 555 ผอ.กองการศึกษา
 • 501 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 502 ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • 503 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ
 • 504 หน่วยงานศึกษานิเทศก์
 • 666 ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
 • 601 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 602 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • 603 ฝ่ายนิติการ
 • 604 ห้องส่งเสียงตามสาย
images/M_images/rating_star.png กองสวัสดิการสังคม 044-613912 images/M_images/rating_star.png กองช่างสุขาภิบาล 044-612051
 • 777 ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 • 701 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • 702 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 • 888 ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
 • 801 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 802 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำแล้ว
 • 803 ฝ่ายจัดการวัสดุใช้แล้ว
images/M_images/rating_star.png หน่วยงานตรวจสอบภายใน images/M_images/rating_star.png หน่วยงานในสังกัด
 • 120 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • 044-611516 โรงเรียนเทศบาล 1
 • 044-611536 โรงเรียนเทศบาล 2
 • 044-614957 โรงเรียนเทศบาล 3
 • 044-602398 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 044-611362 สถานธนานุบาล
 • 044-612534 งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

หมายเลข มีเรื่องร้องเรียนหรือ/ข้อเสนอแนะ แจ้งโดยตรงต่อผู้บริการ
หรือหัวหน้าหน่วยงาน