ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Gallery_detail
Youtube

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แล้วเสร็จนั้น

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งผลคะแนนการประเมิน ITA ตามไฟล์ที่แนบมา

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice16062561.pdf)แจ้งผลคะแนน ITA1559 kB209

e-Service