แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Gallery_detail
Youtube

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินผลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง ว่ามีการดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ในองค์กร ในภาพรวมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม่ อยู่ในระดับใด มีข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุงใดบ้าง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้ว การประเมินดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การเพิ่มค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย (Corruption Perception Index: CPI) ให้ได้ระดับ ๕๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ระยะที่ ๒ (แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดเป้าหมายดังกล่าวไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙)

e-Service