คำสั่ง ประกาศ

Gallery_detail
Youtube
 
ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ 548/2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 547/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 185/2559 เรื่อง กำหนดนามเรียกขานวิทยุสื่อสารลูกข่าย "ศูนย์พนมรุ้ง"
คำสั่งที่ 1097/2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 980/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจำ
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 852/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 851/2558 เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์พ้นจากตำแห่ง (เฉพาะราย)
คำสั่งที่ 1053/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 1052/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 568/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 567/2557 เรื่อง แตั้งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
คำสั่งที่ 87/2557 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งที่ 86/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
คำสั่งที่ 1/2557 เรื่อง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งที่ 933/2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 934/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 901/2556 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
คำสั่งที่ 1/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัิติราชการแทนปลัดเทศบาล
คำสั่งที่ 6556/2556 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 158/2556 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 157/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 156/2556 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 155/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

 

e-Service